Σκοπός

1. Η εταιρεία «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΠΕ» (ή “89,8 ΔΡΟΜΟΣ FM.” ή «Εταιρία») διοργανώνει διαγωνισμούς κατά την διάρκεια των ραδιοφωνικών εκπομπών. Οι Διαγωνισμοί διεξάγονται από την « ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΠΕ.» με σκοπό την ανάδειξη ενός τυχερού ανά εκπομπή που θα κληρωθεί ανάμεσα από τους συμμετέχοντες ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού μέσα στο προκαθορισμένο διάστημα ισχύος του Διαγωνισμού.

Συμμετοχή

2. Δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, με ηλικία 18 ετών και άνω, κατά το χρόνο συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

3. Για τη συμμετοχή στους Διαγωνισμούς, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας του αποστολής μηνύματος sms. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας ο ακροατής θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για να επιβεβαιωθεί η εγγραφή του.

4. Από τους διαγωνισμούς εξαιρείται το προσωπικό της ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΠΕ και των θυγατρικών τους, καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω, μέχρι τρίτου βαθμού.

5. Οι Διαγωνισμοί ξεκινούν από την ώρα έναρξης της εκάστοτε εκπομπής και λήγει με την ολοκλήρωση της.

6. Είναι δυνατή και ισχυρή η πολλαπλή συμμετοχή ενός προσώπου στους Διαγωνισμούς. Κάθε συμμετοχή στους Διαγωνισμούς επιβεβαιώνεται από την εμφάνιση ηλεκτρονικού μηνύματος στο συμμετέχοντα που θα επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της συμμετοχής του. Ως έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές για τις οποίες ο συμμετέχων έχει διαβάσει σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης της συμμετοχής. Στο κεντρικό λογισμικό σύστημα θα τηρείται αρχείο που θα επιβεβαιώνει την εγκυρότητα ή ακυρότητα κάθε συμμετοχής.

7. Το μήνυμα συμμετοχής δεν αποτελεί έγγραφο ταυτοπροσωπίας, πρέπει απαραίτητα ο νικητής να έχει πάντα μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο για την παραλαβή του δώρου.

Βραβεία / Δώρα

8. Κάθε συμμετέχων του οποίου η συμμετοχή επιβεβαιώθηκε με το ηλεκτρονικό μήνυμα του όρου 6 παραπάνω, αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις των δώρων που ανακοινώνονται από τις εκάστοτε ραδιοφωνικές εκπομπές.
9. Τα δώρα δεν μεταβιβάζεται και δεν μπορεί να ανταλλαχθούν με χρηματικό αντίτιμο. Η Εταιρία διατηρεί πάντως το δικαίωμα να παραδώσει δώρο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

10. Τα συμπληρωματικά έξοδα δώρων όπως φόροι αεροδρομίων, πινακίδες και τέλη κυκλοφορίας θα επιβαρύνουν τον νικητή του εκάστοτε διαγωνισμού.

11. Η παράδοση των δώρων θα γίνετε σε ώρα και ημέρα που θα συμφωνηθεί με τον νικητή εντός ωραρίου της γραμματείας του ραδιοφωνικού σταθμού.

12. Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινώνονται από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς στο τέλος της εκπομπής τους. Ο ενδιαφερόμενος θα ειδοποιηθεί επίσης μέσω μηνύματος sms και τηλεφωνικής κλήσης.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Υποβάλλοντας συμμετοχή, κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι τα αληθή του στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΠΕ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή της έναντι του συμμετέχοντος.

Διάφορα

Οι όροι των Διαγωνισμών δύναται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΠΕ. Κάθε τροποποίηση θα ισχύει από το χρόνο δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (ενότητα όροι διαγωνισμών).

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή και προσχώρηση στο σύνολο των όρων του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση που η ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού διαταραχθεί από οποιονδήποτε παράγοντα (π.χ. τεχνικό πρόβλημα, ιός, απάτη) ο 89,8 ΔΡΟΜΟΣ FM διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αναστείλει, ακυρώσει ή συνεχίσει το διαγωνισμό.

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΔΡΟΜΟΣ Radio Quiz»

A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Πάροχος του παιχνιδιού «ΔΡΟΜΟΣ Radio Quiz» είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΑΖΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.», με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην Ελληνική επικράτεια – όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 93/2/28-1-2014 Απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (εφεξής «Ε.Ε.Ε.Π.») «Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν. 4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει (εφεξής «η Απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.») – και συγκεκριμένα, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αρ. 346Α , Τ.Κ. 143 73.
2. Η «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.» (εφεξής «ο Πάροχος») δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ούτε είναι προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2.1 σημεία 9,10 και 11 των Κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 για τον ορισμό της Προβληματικής Επιχείρησης. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή/και τη διαχείριση του Παρόχου δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ούτε σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. Επίσης, δεν είναι υπόδικοι ούτε έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα, έστω και εάν το αδίκημα παραγράφηκε. Ο Πάροχος φροντίζει ώστε τα παραπάνω να συντρέχουν σε κάθε πρόσωπο με το οποίο συμβάλλεται για τη διεξαγωγή ή /και προβολή του παιχνιδιού.
3. Ο Πάροχος οργανώνει και εκμεταλλεύεται το ραδιοφωνικό παίγνιο διαδραστικού περιεχομένου με τίτλο «ΔΡΟΜΟΣ Radio Quiz» το οποίο μεταδίδεται αυτόνομα ανα εκπομπή και περιγράφεται στου παρόντες όρους. Το εν λόγω παιχνίδι θα μεταδίδεται από το σύνολο των ραδιοφωνικών εκπομπών ψυχαγωγικού ή/και ενημερωτικού χαρακτήρα και καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας στο ραδιοφωνικό σταθμό ΔΡΟΜΟΣ 89,8.
Συγκεκριμένα, η μετάδοση θα γίνεται από τις παρακάτω ραδιοφωνικές εκπομπές:

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05:00 – 07:00 Πέτρος Πολυχρονίδης

07:00 – 10:00 THE MORNING SHOW

με την Ελεονώρα Μελέτη και τον Νικόλα Ράπτη

10:00 – 13:00 Ράνια Αντωνάκη

13:00 – 16:00 Βασίλης Λιάτσος

16:00 – 19:00 Βασίλης Φορτούνης

19:00 – 21:00 Ράνια Τραγόμαλλου

 

4. Ο Πάροχος υπέβαλε στην Ε.Ε.Ε.Π. τη Δήλωση Αποδοχής, η οποία προβλέπεται από τη διάταξη του εδαφίου α’ της παραγράφου 6 του Άρθρου 53 του ν. 4002/2011 (Α180), όπως ισχύει, αποδέχεται δε τις Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων, όπως ορίζονται στην Απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
5. Ο Πάροχος θα αποδίδει τα δικαιώματα του Δημοσίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 50 παράγραφος 5 του ν. 4002/2011 (Α 180), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον φόρο επί των κερδών των Παικτών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
6. Ο Πάροχος αναρτά στην ιστοσελίδα του (www.amaze.gr) τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 της Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., τα στοιχεία του παιχνιδιού (κωδικό, όνομα του παιχνιδιού, τον ραδιοφωνικό σταθμό μέσω του οποίου προβάλλεται, τα στοιχεία του Παρόχου, τους Κανόνες Διεξαγωγής του παιχνιδιού κλπ.) το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής.
7. Δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής ή/και σταθερής τηλεφωνίας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν στην Ελλάδα κι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού (π.χ. εθισμένοι στα εν λόγω παίγνια).
β) Ακροατές που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν αθέμιτες πρακτικές, μέσω των οποίων αποκτούν παράνομο πλεονέκτημα έναντι των άλλων ακροατών.
γ) Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις εταιρείες παραγωγής (πάροχο παιγνίου και ραδιοφωνικούς σταθμούς), καθώς και σύζυγοι και συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού.
Όσον αφορά τις ανωτέρω εξαιρέσεις, σημειώνουμε ότι, δεδομένου ότι η Πάροχος δεν δύναται να διαπιστώσει εάν οι συμμετέχοντες εμπίπτουν στις ανωτέρω ομάδες, θεωρείται ότι οι συμμετέχοντες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Σε περίπτωση δε, που κατά την ανάδειξη του νικητή, η Πάροχος διαπιστώσει ότι ο συμμετέχων ανήκει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις, τότε ο εν λόγω νικητής χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.
8. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις τις αμέσως προηγούμενης παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

1. Το «ΔΡΟΜΟΣ Radio Quiz» είναι ένα διαδραστικό ραδιοφωνικό παιχνίδι, που διεξάγεται σε πραγματικό -παρόντα- χρόνο (“real time” – «ζωντανό») και απαρτίζεται από ερωτήσεις ή γρίφους γνώσεων, τους οποίους πρέπει να απαντήσουν οι ακροατές και κλήρωση νικητών.
2. Το παιχνίδι διεξάγεται με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου (των ραδιοφωνικών παραγωγών των ανωτέρω ραδιοφωνικών εκπομπών) σε δύο (2) διακριτές φάσεις – μέρη. Ειδικότερα η δομή έχει ως εξής: Το Α΄ μέρος βασίζεται στη γνώση των συμμετεχόντων και το αποτέλεσμά του εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις γνώσεις ή την παρατηρητικότητα των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα, αφορά στην απάντηση των ερωτημάτων του παιχνιδιού, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στους παρόντες όρους. Το Β΄ μέρος αποτελείται από κλήρωση, το αποτέλεσμα της οποίας βασίζεται εξ ολοκλήρου στην τυχαιότητα.
3. Η χρονική περίοδος διεξαγωγής του παιχνιδιού, κατά την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία των δύο ανωτέρω φάσεων αυτού, συνιστά έναν πλήρη κύκλο του παιχνιδιού. Επισημαίνεται ότι το Β’ μέρος έπεται του Α’ μέρους. Το παιχνίδι λήγει όταν ολοκληρωθεί ένας πλήρης κύκλος παιχνιδιού, μετά την παρέλευση του οποίου δεν ακολουθεί επόμενος νέος κύκλος.
4. Οι ακροατές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο παιχνίδι, δηλαδή να συνδεθούν τηλεφωνικά μέσω του Παρόχου με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς για να διεκδικήσουν το έπαθλο, οφείλουν να γνωρίζουν τους παρόντες όρους και το κόστος συμμετοχής τους. Οι ακροατές που επιθυμούν να επιχειρήσουν την απάντηση των ερωτημάτων του παιχνιδιού, μπορούν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στους εκάστοτε πενταψήφιους αριθμούς υψηλής χρέωσης που ανακοινώνονται προφορικά από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, εντός των χρονικών ορίων των ραδιοφωνικών εκπομπών στις οποίες φιλοξενείται το παιχνίδι.
Συγκεκριμένα, η χρέωση για κάθε γραπτό μήνυμα (SMS) στους πενταψήφιους αριθμούς που εξυπηρετούν το παιχνίδι, αναφέρεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

Κωδικός Κόστος Συμμετοχής ανα SMS (με ΦΠΑ)
ΔΡΟΜΟΣ στο 54777 €1,23
ΔΡΟΜΟΣ στο 54301 €0,31

Η ακριβής τιμή χρέωσης ανά συμμετοχή στο παιχνίδι ανακοινώνεται σε κάθε μήνυμα που στέλνει ο Πάροχος στον παίκτη και συμπληρωματικά, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Παρόχου (www.amaze.gr), μαζί με τους όρους συμμετοχής στο παιχνίδι για την ευχερή ενημέρωση του κοινού, κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο που τίθεται σε γνώση του κοινού το όνομα του παιχνιδιού. Οι ως άνω περιγραφόμενοι πενταψήφιοι αριθμοί υψηλής χρέωσης μπορεί να αντικαθίσταται με άλλον αριθμό, καθώς και το αναφερόμενο κόστος χρέωσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα ισχύοντα τιμολόγια των εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, οι νέοι αριθμοί, καθώς και οι τυχόν μεταβολές στις χρεώσεις, θα γνωστοποιούνται εγκαίρως, τόσο μέσω της εκάστοτε ραδιοφωνικής εκπομπής, όσο και μέσω της ιστοσελίδας του Παρόχου. Η χρέωση αυτή αποτελεί το αντίτιμο/κόστος της υπηρεσίας για τον συμμετέχοντα και αφορά στην επικοινωνία του με τον Πάροχο, μέσω του οποίου συμμετέχει στην κλήρωση, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Στην ανωτέρω χρέωση δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν έξοδα αποστολής του επάθλου στο νικητή, καθώς και φόροι, τέλη και επιβαρύνσεις που απορρέουν από το δικαίωμα κυριότητας επί του επάθλου. Το ποσό της χρέωσης ανά συμμετοχή στο παιχνίδι αναφέρεται καθαρά και αναλυτικά από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, καθ’ όλη τη διάρκεια προώθησης του παιχνιδιού μέσω των ραδιοφωνικών εκπομπών σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια των εκπομπών. Όποιος ακροατής δεν κατανοεί πλήρως του Όρους του παιχνιδιού ή δεν συμφωνεί με αυτούς, δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στο παιχνίδι.
5. Ο Πάροχος προκηρύσσει το έπαθλο (διαφόρων ειδών προϊόντα ή/και χρηματικό έπαθλο) που αντιστοιχεί στην ορθή απάντηση κάθε προβαλλόμενου ερωτήματος, το οποίο και αποδίδει στον νικητή, εκείνον δηλαδή που θα κληρωθεί μεταξύ των συμμετεχόντων που προηγουμένως θα έχουν επιτύχει να απαντήσουν σωστά στο συγκεκριμένο ερώτημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στου παρόντες Όρους Διεξαγωγής. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να προσαυξήσει το έπαθλο που ήδη προκηρύχθηκε για την ορθή απάντηση επί συγκεκριμένου προβαλλόμενου ερωτήματος με πρόσθετα έπαθλα – προϊόντα ή/και με πρόσθετο χρηματικό ποσό, υπό τον όρο ότι δεν επιφέρεται οποιαδήποτε αλλαγή ούτε δημιουργούνται πρόσθετες δαπάνες στους ακροατές. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ένας παίκτης απαντήσει ορθά στο ερώτημα και ταυτόχρονα επιλεγεί από τη διαδικασία της κλήρωσης, δικαιούται να λάβει και το πρόσθετο έπαθλο που προκηρύχθηκε με αυτόν τον τρόπο.
6. Οι ακροατές και γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να επικοινωνούν με τον Πάροχο για θέματα που αφορούν το παιχνίδι, στον τηλεφωνικό αριθμό αστικής χρέωσης 2106403090. Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να θέτει ερωτήματα και να ζητά περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι και τη συμμετοχή σε αυτό, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση psms@amaze.gr ή με αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στη διεύθυνση του Παρόχου.
7. Πληροφορίες για το περιεχόμενο του παιχνιδιού, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα έπαθλα, παρέχονται από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς κατά τη διάρκεια μετάδοσης των ραδιοφωνικών εκπομπών. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί ανακοινώνουν ότι πρόκειται για Τυχερό Παίγνιο και ενημερώνουν τους ακροατές πριν τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι σχετικά με το σύνολο των παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την απόφασή τους να συμμετάσχουν, σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και ιδίως για:
α. Το κόστος συμμετοχής με τρόπο σαφή που δεν επιδέχεται αμφίσημες ή πολυσήμαντες ερμηνείες.
β. Την απαγόρευση συμμετοχής ανηλίκων.
γ. Την ύπαρξη γενικών όρων του παιχνιδιού και των προϋποθέσεων συμμετοχής, καθώς και πώς μπορούν να λάβουν γνώση αυτών οι ενδιαφερόμενοι.
δ. Το δεδομένο ότι κάθε συμμετοχή στο Α’ μέρος δεν εξασφαλίζει την ανάδειξη του συμμετέχοντα σε νικητή του Β’ μέρους.
ε. Τον χρόνο ανακοίνωσης της λήξης του παιχνιδιού.
στ. Την ορθή απάντηση επί του ερωτήματος μετά τη λήξη του Α’ μέρους του παιχνιδιού.
ζ. Τη διαδικασία επιλογής των Παικτών με τρόπο σαφή, κατανοητό και επαρκή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραλλαγών του παιχνιδιού.
η. Τις πιθανότητες που έχουν οι συμμετέχοντες να κληρωθούν και όπου είναι δυνατόν τις συνθήκες που επιτρέπουν την εκτίμηση των πιθανοτήτων από το κοινό.
8. Οι παρόντες Όροι Διεξαγωγής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Παρόχου www.amaze.gr.και στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού www.www.dromosfm.gr.
Οι Όροι αυτοί δύνανται να τροποποιούνται με την υποβολή στην Ε.Ε.Ε.Π. ανάλογα προσαρμοσμένης Δήλωσης Αποδοχής και των τροποποιημένων Όρων Διεξαγωγής, σύμφωνα με όσα ορίζουν τα Άρθρα 10 και 11 της Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
9. Σε όλες τις μορφές εμπορικής επικοινωνίας του παιχνιδιού, όπως μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων τηλεπώλησης, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων αυτοπροβολής, αναφέρονται γραπτά ή/και προφορικά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 της Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.

Γ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

1. Το Α’ και το Β’ μέρος του παιχνιδιού αποτελούν τον κύκλο του παιχνιδιού. Επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από τα κατωτέρω, κάθε συμμετοχή στο Α’ μέρος του παιχνιδιού, δεν εξασφαλίζει την ανάδειξη του συμμετέχοντα σε νικητή του Β’ μέρους.
2. Στο Α΄ μέρος του παιχνιδιού δοκιμάζεται η γνώση ή παρατηρητικότητα των συμμετεχόντων. Οι ακροατές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο παιχνίδι, καλούνται να απαντήσουν σε ένα ερώτημα πολλαπλής επιλογής ή ανοιχτής – ελεύθερης απάντησης. Το ερώτημα μπορεί να είναι είτε ερώτημα γνώσης είτε ερώτημα παρατηρητικότητας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στους ανωτέρω πενταψήφιους αριθμούς, να δηλώσουν την απάντηση που πιστεύουν πως είναι η σωστή. Οι αποστολείς του SMS λαμβάνουν δωρεάν απάντηση σε μήνυμα ότι το SMS τους παρελήφθη και επιβεβαιώνει τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι. Κάθε γραπτό μήνυμα (SMS) αποτελεί μια αυτοτελή προσπάθεια επιτυχίας στο παιχνίδι και αφορά ένα και μόνο προβαλλόμενο ερώτημα του παιχνιδιού. Ο Πάροχος δικαιούται να σταματήσει την προβολή ενός ερωτήματος μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Στην έκτακτη περίπτωση τεχνικού προβλήματος θα ενημερώνονται άμεσα οι ακροατές έτσι ώστε να μην γίνονται άσκοπες αποστολές γραπτών μηνυμάτων (SMS). Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του διαγωνισμού, τα γραπτά μηνύματα (SMS) που αποστέλλονται δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα σχετικά με τη συμμετοχή στο παιχνίδι και τη διεκδίκηση του οποιουδήποτε επάθλου.
Το Α’ μέρος του παιχνιδιού έχει συγκεκριμένη ώρα έναρξης και λήξης. Η ώρα έναρξης ορίζεται με την ώρα έναρξης της εκπομπής και η ώρα λήξης του, καθορίζεται από τον εκάστοτε παραγωγό. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί ανακοινώνουν προφορικά στους ακροατές το χρονικό διάστημα στο οποίο μπορούν να αποστείλουν τις απαντήσεις τους (ώρα έναρξης και λήξης).
Το σύνολο των ερωτοαπαντήσεων προεπιλέγονται από την παραγωγή της εκπομπής. Ειδικότερα, οι σωστές απαντήσεις προεπιλέγονται και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί ο Πάροχος. Μετά την αποθήκευση, πρόσβαση στο αρχείο έχουν μόνον οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Την πρόσβαση αυτή την αποκτούν κατά την έναρξη της εκπομπής και την διατηρούν μόνον κατά τη διάρκειά της.
3. Στο Β’ μέρος του παιχνιδιού συμμετέχουν μόνον όσοι έχουν απαντήσει σωστά στο ερώτημα του παιχνιδιού. Το αποτέλεσμα του Β’ μέρους είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα τύχης. Στο Β’ μέρος του παιχνιδιού συμμετέχουν αποκλειστικά όσοι χρήστες έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση του Α’ μέρους. Όσοι έχουν απαντήσει σωστά δεν αναδεικνύονται αυτομάτως σε νικητές, αλλά επιλέγονται κατόπιν κλήρωσης. Κάθε συμμετέχων που έχει απαντήσει σωστά έχει τις ίδιες πιθανότητες να αναδειχθεί νικητής με κάθε άλλον συμμετέχοντα που επίσης απάντησε σωστά. Λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής, γίνεται η ανάδειξη του νικητή μέσα από τη διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω ηλεκτρονικής γεννήτριας τυχαίων αριθμών, πιστοποιημένη από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εργαστήριο, που εδρεύει στην Ε.Ε. ή τον Ε.Ο.Χ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. Όλα τα γραπτά μηνύματα (SMS) που παραλαμβάνονται από την ειδική πλατφόρμα διαχείρισης του Παρόχου, αποθηκεύονται με αυτοματοποιημένο τρόπο σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο. Κάθε γραπτό μήνυμα (SMS) λαμβάνει αυτομάτως από το σύστημα, τη στιγμή της υποδοχής του στο ηλεκτρονικό αρχείο, έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό, σύμφωνα με τη σειρά εισαγωγής του στην πλατφόρμα του Παρόχου. Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου, η γεννήτρια παραγωγής τυχαίων αριθμών επιλέγει τυχαία έναν συμμετέχοντα από όσους έχουν απαντήσει σωστά στο ερώτημα του παιχνιδιού και έχουν καταγραφεί στο ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Το πλήθος των νικητών ανά κύκλο παιχνιδιού δύναται να ποικίλει και θα ανακοινώνεται εκ των προτέρων από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, τόσο προφορικά όσο και γραπτά. Σε κάθε περίπτωση, τη στιγμή της ενεργοποίησης της γεννήτριας παραγωγής τυχαίων αριθμών, το ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο, παύει να δέχεται νέα γραπτά μηνύματα (SMS) και οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί το ανακοινώνουν, καλώντας το κοινό να σταματήσει κάθε περαιτέρω συμμετοχή στο παιχνίδι. Μόνον τα SMS που έχουν ήδη λάβει αύξοντα αριθμό κατά τη στιγμή της αποθήκευσής τους στο ηλεκτρονικό αρχείο, συμμετέχουν στην κλήρωση. Στις περιπτώσεις όπου η επικοινωνία με τον νικητή της κλήρωσης δεν είναι εφικτή (δεν απαντά, κλπ), τότε οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί καλούν τον πρώτο επιλαχόντα νικητή της κλήρωσης, κ.ο.κ.
4. Ο Πάροχος του παιχνιδιού έχει μεριμνήσει, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διεξαγωγή του παιχνιδιού (υπάλληλοι και προστηθέντες) να μην γνωρίζουν την ταυτότητα των συμμετεχόντων στην κλήρωση.

Δ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

1. Λίγο πριν τη λήξη της εκπομπής, ανακοινώνεται από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς η σωστή απάντηση στην ερώτηση του παιχνιδιού καθώς και το όνομα του νικητή.
2. Η λύση των ερωτήσεων που απαντήθηκαν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Παρόχου (www.amaze.gr) και διατηρείται αναρτημένη εκεί για τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον μετά τη λήξη κάθε κύκλου του παιχνιδιού.

Ε. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ/ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ

1. Ο παίκτης που κληρώνεται σύμφωνα με του παρόντες όρους, δικαιούται το εκάστοτε έπαθλο που ανακοινώθηκε δημόσια, προφορικά από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της εκπομπής ως το έπαθλο για το νικητή σε κάθε κύκλο.
2. Η απόδοση ή/και καταβολή του επάθλου στο δικαιούχο γίνεται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Αμέσως μόλις κληρωθεί ο νικητής ανάμεσα στους συμμετέχοντες που έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση του Α’ μέρους, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί τον ανακηρύσσουν δημόσια ως Νικητή και ανακοινώνουν το γεγονός. Εντός 5 εργασίμων ημερών, εκπρόσωπος του Παρόχου, καλεί τηλεφωνικά τον Νικητή και του ζητά να δώσει τα πλήρη στοιχεία του, που είναι απαραίτητα για την απόδοση ή/και καταβολή του επάθλου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό φορολογικού μητρώου). Στην περίπτωση που δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το Νικητή εντός 5 ημερών από τη λήξη του παιχνιδιού, καθώς και στην περίπτωση που ο Νικητής αρνηθεί να ανακοινώσει στον Πάροχο κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία χάνει το δικαίωμα παραλαβής του επάθλου, το οποίο έπαθλο θα αποδοθεί στον επόμενο κατά σειρά που αναδείχθηκε από την κλήρωση κ.ο.κ. Η απόδοση επάθλου – προϊόντος γίνεται είτε με παραλαβή του από τον Νικητή στην έδρα του Παρόχου είτε, εφόσον είναι δυνατόν, με ταχυδρομική αποστολή στην γνωστοποιηθείσα στον Πάροχο διεύθυνση του Νικητή. Η καταβολή χρηματικού επάθλου γίνεται είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, είτε με την καταβολή μετρητών στον Νικητή, στην έδρα του Παρόχου, εντός του ωραρίου λειτουργίας του. Το έπαθλο, είτε πρόκειται για υλικό αγαθό είτε για χρηματικό έπαθλο, αποδίδεται/καταβάλλεται στον Νικητή εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Νικητής παρείχε τα πλήρη στοιχεία του. Το έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται.
3. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία των νικητών για διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α 50) περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η συμμετοχή στο παιχνίδι συνεπάγεται αυτοδικαίως τη συναίνεση των συμμετεχόντων που αναδείχθηκαν νικητές, στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, χωρίς να δικαιούνται οποιοδήποτε αντάλλαγμα για την συγκεκριμένη χρήση.

ΣΤ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Ο Πάροχος συγκεντρώνει για κάθε κύκλο παιχνιδιών και για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των συνολικών συμμετοχών, τη συνολική αξία των Επάθλων που αποδόθηκαν στους νικητές και τα πλήρη στοιχεία των νικητών.
2. Ο Πάροχος παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου στα εντεταλμένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια αρχή.
3. Ο Πάροχος εξασφαλίζει πως κάθε υπεργολάβος, με τον οποίον τυχόν συμβάλλεται για τη διεξαγωγή και προβολή του παιχνιδιού, θα παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή, πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα στοιχεία που σχετίζονται με το παιχνίδι, σύμφωνα με τον τρόπο και στο χρόνο που η Αρχή θα τα ζητήσει.
4. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προβεί σε έλεγχο των στοιχείων των Νικητών, εφόσον το ζητήσει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την πραγματοποίηση του σχετικού παιχνιδιού. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, ο Πάροχος δεν υποχρεούται να παραθέσει τα στοιχεία προς έλεγχο. Για λόγους που σχετίζονται με την τήρηση των αρχείων Προσωπικών Δεδομένων, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να τα καταστρέφει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, υπό την επιφύλαξη στοιχείων που ενδεχομένως πρέπει να τηρούνται για φορολογικούς ή άλλους λόγους.

Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του παιχνιδιού, μπορεί να διεξαχθούν περισσότεροι κύκλοι του παιχνιδιού, δηλαδή να δοθούν αλληλοδιαδοχικώς προς απάντηση περισσότερα ερωτήματα. Σε περίπτωση αλλαγής του ερωτήματος χωρίς αυτό να έχει απαντηθεί, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί ανακοινώνουν τη σωστή απάντηση αμέσως και σε κάθε περίπτωση πριν γίνει αναφορά στο επόμενο ερώτημα.
2. Στην πρώτη φάση του παιχνιδιού, εκείνη της απάντησης του ερωτήματος, απαγορεύεται να υπεισέρχεται οποιοδήποτε τυχερό στοιχείο, αποκλείεται δηλαδή ο παράγων τυχαιότητα (π.χ. κλήρωση για τον προσδιορισμό του επιπέδου δυσκολίας των ερωτήσεων).
3. Απαγορεύεται η παραπλάνηση. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δήλωση, η οποία είναι εσφαλμένη ή αντιφατική ή η οποία είναι ικανή να παραπλανήσει ιδίως σχετικά με τη διάρκεια του παιχνιδιού, το έπαθλο αυτού, τη λογική επίλυσής του, τον αριθμό των συμμετεχόντων, τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας/πιθανότητας να επιλεγεί κάποιος, το βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού, καθώς και τους γενικούς όρους συμμετοχής σε αυτό. Παραπλανητική δήλωση είναι και η μη αληθής παράσταση ότι υπάρχει πίεση χρόνου.
4. Απαγορεύεται η χειραγώγηση. Απαγορεύεται κάθε αλλαγή κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του παιχνιδιού και ειδικότερα, μέσω της τροποποίησης των κανόνων του παιχνιδιού, της προσποίησης, της ύπαρξης περισσότερων ή λιγότερων συμμετεχόντων, ή υπό τη μορφή των παρεμβάσεων στη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, της τροποποίησης της λύσης του παιχνιδιού ή της μείωσης του επάθλου. Ιδίως, δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις των κανόνων ή η εκδήλωση παροτρύνσεων προς το κοινό με την αιτιολογία ότι υφίσταται πίεση χρόνου.
5. Απαγορεύεται η υπέρμετρη συμμετοχή. Η προτροπή σε επαναλαμβανόμενη συμμετοχή στο παιχνίδι είναι ανεπίτρεπτη. Δεν επιτρέπεται να τίθεται κανένα ιδιαίτερο κίνητρο για επαναλαμβανόμενη συμμετοχή στο παιχνίδι. Ειδικότερα, δεν επιτρέπονται:
α. Η σύγκριση ανάμεσα στο κόστος συμμετοχής και το σύνολο του κέρδους.
β. Υποδείξεις για αυξημένες πιθανότητες κέρδους σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής.
γ. Η παρουσίαση του επάθλου ως λύση για τις προσωπικές οικονομικές ανάγκες και δυσκολίες.
δ. Εκπτώσεις που συνιστούν κίνητρο για πολλαπλή συμμετοχή.
6. Το παιχνίδι διεξάγεται σε πραγματικό, παρόντα χρόνο (real time) με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του δεν διακόπτεται, εκτός αν η διακοπή είναι αναγκαία και αποφασίζεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό που οφείλει να προβάλλει έκτακτα γεγονότα, με σκοπό να ενημερώσει άμεσα τους ακροατές.

Η. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η συμμετοχή στο παιχνίδι σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Διεξαγωγής και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.
2. Οι παρόντες Όροι Διεξαγωγής έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, στην οποία και θα κατατίθεται κάθε τυχόν τροποποίησή τους.
3. Η μετάδοση του Παιχνιδιού από τον ραδιοφωνικό σταθμό ΔΡΟΜΟΣ 89,8 θα αρχίσει στις …… Νοεμβρίου 2014

Αθήνα 04- 12 – 2014
Για την «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.»
Κων/νος Βαρακλιώτης

ΑΡΘΡΑ

BACKTRACE: Απόψε στο Star σε Α' τηλεοπτική προβολή

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

MasterChef: Ο ντελιβεράς από την Ηλεία στη «Φωλιά των Κου Κου»

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

Νούσιας- Καμίνσκι: Κρατούν τον γάμο για το... τέλος

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

Αθηνά Οικονομάκου: Έκανε τεστ για κορωνοϊό

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

Elif: Η Ελίφ επιστρέφει στο σπίτι της Βιλντάν

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

Τζένη Μπαλατσινού: Πού «ταξιδεύει» λίγες μέρες μετά τη γέννα;

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

Elif: Η Ελίφ βρίσκει την ευκαιρία που έψαχνε και το σκάει από τη Βιλντάν!

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

Νικολέττα Τσομπανίδου: Επέστρεψε στην αγκαλιά του Παναγιώτη Βασιλάκου

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

Stars System: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια η Πανσέληνος του «Λύκου»;

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

H απάντηση Ουγγαρέζου στη Μαλέσκου με ένα retweet

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

galaktopoleio

Stories by Rania Tragomallou

 1. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 2. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 3. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 4. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 5. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 6. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 7. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 8. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 9. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 10. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...